Algemene voorwaarden (07-08-2016 – heden)
Deze algemene voorwaardes komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorwaardes, die schriftelijk dan wel mondelijk gedaan zijn.

1 OFFERTES
1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod. Na ondertekening is de overeenkomst tot stand gekomen, en is deze bindend. De factuur die op deze offerte wordt verstuurd dient dan ook betaald te worden.

2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Influid  digitaal retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Influid zich het recht verdiensten elders bij een andere klant in te zetten.

2.2 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 Elke tussen de opdrachtgever en Influid gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Influid de opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

3 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Influid ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Alle werkzaamheden die door Influid worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Influid, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Influid bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Influid zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Influid het recht om dergelijke medewerkers na overleg met de opdrachtgever te vervangen.

4.3 Influid kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Influid echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien de opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.4 Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Influid overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Influid om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Influid.

4.5 Influid houdt terzake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Influid.

5 GEHEIMHOUDING
5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Influid/zijn de door Influid ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is Influid niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Influid voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die de opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Influid voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Influid, niet aan derden openbaren.

5.4 Influid en de opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Influid gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Influid en slechts ter indicatie van de ervaring van Influid.

6 INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1 Influid behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Influid, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Influid toegestaan. De opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

6.3 Wanneer bovenstaande wordt overtreden (door bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een voorstel of plan door derden) worden de bestede uren voor het uitwerken van deze eigendommen (schriftelijk danwel geestesproducten) alsnog in rekening gebracht.

7 HONORARIUM
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Influid gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Het honorarium van Influid is exclusief reiskosten en onkosten van Influid en exclusief declaraties van door Influid ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

8 BETALING
8.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Influid aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door Influid ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Dit omvat onder andere €35,00 administratiekosten per maand vanaf de verstreken factuurdatum, en de wettelijke rente. Indien Influid na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Influid daartoe aanleiding geeft, is Influid gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Influid te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Influid gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Influid uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.4 Influid koopt server- en hostingverwante zaken, waaronder ook domeinnamen en certificatie, extern in. Omdat prijzen van deze zaken kunnen fluctueren, is Influid niet plichtig prijswijzigingen onder de €50,00/jaar exclusief omzetbelasting vooraf te vermelden, echter wordt nagestreefd dit wel mogelijk te maken wanneer de externe partijen dit voortijdig kunnen melden. De klant is hierdoor in zijn recht binnen 30 dagen na het ontvangen van een facturatie met deze kosten, nietig te verklaren, en deze onderdelen – gelimiteerd tot server- en hostingverwante zaken, waaronder ook domeinnamen en certificatie – elders onder te brengen. Overige facturabele onderdelen welke in deze zelfde factuur worden vermeld, worden achteraf apart gefactureerd.

8.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9 RECLAMES
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Influid kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Influid waarop de reclame geen betrekking heeft.

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

10 LEVERINGSTERMIJN
10.1 Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Influid is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

10.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Influid de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11 OPZEGGING
11.1 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Influid recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Influid zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Influid, heeft de opdrachtgever recht op medewerking van Influid bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen. Influid behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Influid extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11.3 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Influid zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Influid kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan Influid onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Influid voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Influid die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Influid slechts voor directe schade aansprakelijk tot het offertebedrag met een maximaal bedrag van € 1000.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Influid aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Influid toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.3 Influid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever, en/of schade wegens door Influid gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 De opdrachtgever vrijwaart Influid voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Influid onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Influid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

12.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Influid voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

12.6 Influid is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Influid of derden.

13 CONTRACTSOVERNEMING
13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Influid hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Influid is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. De opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

13.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart de opdrachtgever Influid ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door de opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

14 INTERNETGEBRUIK
14.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen de opdrachtgever en Influid op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Influid als de opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s leven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. De opdrachtgever en Influid stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel de opdrachtgever als Influid zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door de opdrachtgever of Influid ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15 VERVALTERMIJN
15.1 Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Influid in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Influid kan aanwenden.

16 NAWERKING
16.1 De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
17.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Influid is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van Influid, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

 

Influid Creative Digital Agency
Torenallee 32-04
5617 BD Eindhoven
Kvk 61132004
Btw NL002307450B44